• Công ty cổ phần Kim Hoàn Sài Gòn đã thực hiện đầy đủ quy định về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng trang sức theo Thông tư 22/2013/TT-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ ngày 26/09/2013 về việc Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, có hiệu lực từ 01/06/2014.

 

  • Toàn bộ sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ của Công ty cổ phần Kim Hoàn Sài Gòn đã thực hiện quy định về việc niêm yết giá bán đúng giá, ghi nhãn đầy đủ theo Thông tư 22/2013/TT-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ ngày 26/09/2013 về việc Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường có hiệu lực từ 01/06/2014.